Головна  →  Адміністрація  →  Запобiгання проявам корупцiї  →  Інформаційні матеріалиv  →  Корупція серед державних службовців: реалії, шляхи подолання

Корупція серед державних службовців: реалії, шляхи подолання

Головною метою державної політики у сфері боротьби з корупцією є створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції, виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків, викриття корупційних діянь, обов’язкової відповідальності винних у їх вчиненні.

Законами України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" передбачено здійснення заходів щодо недопущення проявів корупції серед державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, дисциплінарну і адміністративну відповідальність за скоєння ними корупційних діянь, порушення спеціальних обмежень.

Президентом України та Кабінетом Міністрів України приділяється постійна увага, здійснюються заходи щодо боротьби з корупцією, запобігання її проявам. Для подолання у нашому суспільстві цього ганебного явища видано низку актів Президента України, зокрема Укази Президента України, якими затверджено: "Національну програму боротьби з корупцією", "Концепцію боротьби з корупцією на 1998–2005 роки", "Додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів", "Комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки", "Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави", "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією", "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції".

На виконання зазначених актів прийнято відповідні рішення Кабінету Міністрів України, зокрема: "Про стан виконання законів України "Про боротьбу з корупцією" та "Про державну службу", "Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією", "Про затвердження плану заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2004 рік", "Про затвердження плану заходів щодо створення та забезпечення функціонування системи державного фінансового контролю за декларуванням та витрачанням доходів особами, які претендують на зайняття посад державних службовців, та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, посилення боротьби з приховуванням доходів від оподаткування та корупцією", інші нормативно-правові документи.

У липні 2004 року Президент України своїм Указом (від 27 липня 2004 року №1012) увів до складу Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України Начальника Головного управління державної служби України Т. В. Мотренка. Це вперше, коли до складу такого органу включено керівника установи, яка забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби.

Постійна увага з боку керівництва держави щодо боротьби з корупцією та запобігання її проявам має певні результати, про що свідчать статистичні дані.

За 9 місяців 2004 року до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь притягнуто 1 527 державних службовців, що на 3% менше ніж за відповідний період минулого року (1 571).

Разом з тим, робота у зазначеному напрямі продовжується: вживаються заходи, спрямовані на посилення боротьби з корупцією та організованою злочинністю, зокрема вдосконалюються норми щодо посилення відповідальності осіб, винних за вчинення корупційних діянь, незалежно від займаних ними посад і їхнього статусу.

Так, Президентом України запропоновано передбачити в новій редакції статті 7 Закону України "Про боротьбу з корупцією" норму про дисциплінарну відповідальність всіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за вчинення ними корупційних діянь.

Крім того, зацікавленими центральними органами виконавчої влади підготовлено відповідні матеріали до ратифікації Верховною Радою України Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією та Конвенції ООН проти корупції.

Останнім часом на виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України Головдержслужбою розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України низку проектів нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання проявам корупції. Так, з метою визначення пріоритетних напрямів роботи, які потребують зосередження зусиль органів, що ведуть боротьбу з корупцією, Головдержслужбою розроблено проект, який схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1 461 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 року № 1 785". Цим актом запроваджено нову структуру звітності, яка відображатиме реальний стан справ виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією", сприятиме створенню ефективної системи запобігання проявам корупції.

В роботі проект спільного наказу Головдержслужби, ДПА, Мінфіну, Мін’юсту, Фонду державного майна та МВС України "Про затвердження Порядку перевірки достовірності відомостей, наведених у деклараціях "Про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї" кандидатів на зайняття посад державних службовців ІІІ–VІІ категорій".

У межах завдання Головдержслужби, визначеного Положенням про Головдержслужбу, щодо участі разом з іншими державними органами у формуванні та проведенні державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування здійснюються системні заходи, спрямовані на запобігання проявам корупції серед державних службовців.

Закон України "Про боротьбу з корупцією" визначає корупцію як діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовану на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

Разом з тим, корупція відноситься до сфери суспільної та особистої етики поведінки, коли одні вважають за можливе незаконно отримувати матеріальні блага за виконання своїх службових обов’язків, а інші готові надавати ці блага.

Відповідно до Положення про Головне управління державної служби України, Головдержслужба перевіряє в державних органах та органах місцевого самоврядування додержання вимог законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та інших актів законодавства з питань запобігання проявам корупції.

На виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України антикорупційного характеру Головдержслужба на підставі статистичних даних про вчинення корупційних діянь державними службовцями, звітів центральних та місцевих органів виконавчої влади стосовно здійснюваних заходів щодо протидії корупції з виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією" щоквартально інформує Кабінет Міністрів України, Адміністрацію Президента України, Генеральну прокуратуру України, Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.

З метою перевірки дотримання законодавства, яке регулює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання проявам корупції за одинадцять місяців 2004 року Головдержслужбою проведено 33 перевірки. Зокрема, згідно з планом роботи Головдержслужби – 8, за дорученнями Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України – 16, на запит Генпрокуратури – 1, в складі робочої групи Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю – 1, за зверненнями громадян – 7. Результати здійснених Головдержслужбою перевірок розглядаються на засіданнях Колегії Головдержслужби.

Головним управлінням державної служби України здійснюються заходи щодо підвищення якості державної політики шляхом врахування думки громадськості, додержання принципів прозорості та відкритості у своїй діяльності. Для їх реалізації  наказом Головного управління державної служби України від 28 вересня 2004 року № 171 при Головдержслужбі створено Громадську раду. Створено і здійснюється постійне оновлення внутрішньої та зовнішньої веб-сторінок, де започатковано розділ "Матеріали з питань дотримання законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією в органах виконавчої влади", створено власну пряму телефонну лінію "Державна служба", здійснюються заходи щодо створення Інтернет-лінії „Запобігання проявам корупції". Здійснюється систематичний моніторинг ЗМІ щодо вивчення громадської думки з питань державної служби. Розроблені Головдержслужбою нормативно-правові акти супроводжуються публічними обговореннями із залученням громадських організацій, політичних партій, міжнародних експертів, установ та організацій.

У сфері запобігання проявам корупції Головдержслужба здійснює науково-дослідну роботу. Так, на замовлення Головдержслужби в Національній академії внутрішніх справ України виконуються дослідження: "Наукове обґрунтування застережних заходів, методів запобігання зловживань і корупції серед державних службовців та рекомендацій до створення відповідного правового поля". Результатом зазначених досліджень мають бути пропозиції щодо: 1) змісту положень практичних рекомендацій із застосування заходів контролю під час реалізації управлінської діяльності у сфері, яка належить до компетенції декількох органів виконавчої влади; технологічних схем і засобів супроводження моніторингу діяльності органів державної влади та їх посадових осіб щодо виконання законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією"; 2) рекомендацій для державних службовців із питань розв’язання конфліктів інтересів, дотримання етичних норм у своїй діяльності, притягнення винних до відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією, з інших питань, спрямованих на боротьбу з корупцією; 3) рекомендацій для державних службовців та органів місцевого самоврядування щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією.

За участю центральних і місцевих органів виконавчої влади Головдержслужба розробляє перелік посад державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції. Розробляються процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання ними службових обов’язків, та запроваджуватиметься навчання зазначених державних службовців.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 року № 828 "Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією" Головдержслужбою узагальнено потреби центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування на 2005 рік.

Фахівцями Головдержслужби з метою певної просвіти проведено семінари-навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Полтавській та Одеській областях. На базі Міністерства юстиції України взято участь у роботі семінару з питань законодавства про боротьбу з корупцією та організованою злочинністю та його застосування; навчання керівників та працівників структурних підрозділів центрального апарату Держмитслужби за темою: "Проблеми законодавчого забезпечення боротьби з корупцією в Україні"; семінарське заняття з керівниками кадрових служб територіальних управлінь юстиції на тему: "Державна служба та проблеми боротьби з корупцією"; семінарське заняття з начальниками районних, районних у містах, міських управлінь юстиції з питань організації роботи з кадрами на тему: "Державна служба та проблеми боротьби з корупцією". На базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України з ініціативи Головдержслужби проведено круглий стіл на тему: "Питання боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Україні" (навчання новопризначених голів районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій); навчання начальників департаментів, управлінь, відділів Мінтрансзв’язку України та кадрового резерву на ці посади; навчання начальників департаментів, управлінь, відділів та їх заступників МНС України; начальників управлінь з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; заступників начальників управлінь Міноборони; навчання з питань додержання вимог законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" з працівниками Держкомлісгоспу.

У центральних і місцевих органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, а також на нарадах в державних установах та організаціях, де працюють державні службовці, запроваджено обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегій питань щодо виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них.

Головдержслужбою проаналізовано інформацію МВС, ДПА та СБУ щодо практики розгляду посадовими особами в державних органах, установах та організаціях подань, інших документів прокурорського реагування з питань усунення причин та умов, що сприяють проявам корупції, постанов суду про накладання адміністративних стягнень за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією.

Так, за інформацією про державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, притягнутих судами до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, яка надходить до Головдержслужби, до органів виконавчої влади за місцем роботи правопорушника надійшло лише 32% загальної кількості постанов суду про притягнення до адміністративної відповідальності.

Це свідчить про певну неузгодженість дій між органами, які ведуть боротьбу з корупцією, судовими органами і органами виконавчої влади з питань запобігання проявам корупції, що призводить до зниження дієвості та ефективності заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Для надання процесу взаємодії законних підстав Головдержслужба внесла на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення належного контролю з боку компетентних державних органів за виконанням рішень суду по адміністративних справах про корупцію.

Стратегічним напрямом запобігання передумовам корупції та їх нейтралізації є послідовна демократизація всіх сфер суспільного життя, розвиток громадянської свідомості та активності у загальному контексті побудови демократичної держави. Демократизація, відкритість влади, прозорість та зрозумілість для населення державних рішень, діяльності управлінського апарату, розвиток громадянського суспільства – найважливіші важелі подолання корупції.

Відповідно до стратегічного напряму запобігання соціальним передумовам корупції, на наш погляд, доцільно:

розробити законодавчі норми щодо забезпечення прозорості перевірки одержаних прибутків та здійснених витрат членами Кабінету Міністрів України, керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників, державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування та іншими особами, уповноваженими на виконання функцій держави;

прийняти кодекс поведінки осіб, які працюють на виборних посадах, включаючи депутатів, передбачивши у ньому можливість ознайомлення виборцями з прибутками та витратами їхніх обранців.

Зацікавленим сторонам суспільства необхідно здійснити запобіжний вплив на соціальні передумови корупції серед державних службовців за такими напрямами:

визначення чіткої спрямованості та прискорення практичної реалізації адміністративної реформи;

створення всіма економічними, організаційно-управлінськими, професійно-освітницькими, морально-психологічними засобами механізму виховання у працівників усіх рівнів, зайнятих наданням послуг населенню, порядності, ввічливості, чесності, високого професіоналізму, особливо за умов платного надання послуг.

Одним із головних напрямів має бути створення умов, які б обмежували безпосередній контакт з клієнтом і таким чином унеможливлювали скоєння корупційних діянь державними службовцями.

Єдиною метою зусиль усіх державних органів у цьому напрямі є забезпечення дотримання прав і свобод громадян, якнайповнішої реалізації їхніх  законних інтересів. Урешті-решт наш "споживач" державних послуг – це громадянин, конкретна людина. Єдиним чинником ефективності роботи у цьому випадку є те, наскільки ця людина задоволена виконанням зобов’язань, які бере на себе держава.

 

В. Ткач,

заступник Начальника Головдержслужби

за матеріалами сайту Київської міської влади

Версiя для друку

Очищення влади

Центр надання адміністративних послуг

До уваги суб’єктів, що надають соціальні послуги!

Обговорення перейменування вулиць

Антикорупційний телефон ПРДА:(044) 425-74-88

Список військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (місця служби), зареєстровані у м. Києві та стосовно яких проводяться розшукові заходи

Інформація про місця укриття населення в підземному просторі Подільського району

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру

Сторінка Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній мережі ФейсбукЗвернення громадян